Zdrowe Zęby

Problemy dodatkowe związane z projektowaniem konstrukcji mostów. Istnieją różnice zdań czy rozległe, wieloczłonowe mosty, zwane mostami okrężnymi, powinny stanowić jedną całość, czy składać się z segmentów połączonych w sposób niestały. Sztywność konstrukcji gwarantuje działanie szynujące dla resztkowego uzębienia, pozwalając je wykorzystać dla umocowania mostu i przenoszenia sił żucia. Nyąuist, na podstawie doświadczeń badaczy szwedzkich, informuje o doskonałych wynikach wieloletniego użytkowania mostów czternastoczłonowych. Natomiast inny doświadczony naukowiec i klinicysta Kórber z RFN przestrzega przed wykonywaniem mostów okrężnych, twierdząc, że ze względu na różną ruchomość poszczególnych zębów filarowych, uzależnioną od ich umiejscowienia w łuku zębowym, nie należy razem łączyć więcej niż 2 do 3 zębów, a poszczególne mosty łączyć ze sobą za pomocą zasuw.

Read the rest of this entry »

Należy wyraźnie stwierdzić, że postępy w dziedzinie chirurgicznego leczenia nowotworów, rozwój radio- i chemioterapii powodują, że coraz większej liczbie chorych zostaje uratowane życie, ale również coraz więcej okaleczonych, nieszczęśliwych ludzi oczekuje na pomoc umożliwiającą im w miarę normalną egzystencję. U pacjentów po rozległych zabiegach chirurgicznych, oprócz drastycznego pogorszenia wyglądu estetycznego. występują również zaburzenia wymowy i kłopoty w odżywianiu.

Read the rest of this entry »

W pierwszym przypadku lekarz na modelu zarysowuje granice łyżki indywidualnej, którą technik wykonuje z szybkopolimeru lub akrylu polimeryzowanego termicznie. Na dostosowanej łyżce pobiera się wycisk czynnościowy masą elastyczną. W pierwszym etapie nakłada się masę o dużej prężności (putty body), którą przykleja się do łyżki i wstępnie kształtuje palcami, a następnie wprowadza do jamy ustnej i później sprawdza, czy masa przeszła poza otwór w podniebieniu. Następnie nakłada się masę o mniejszej prężności (regular lub light body) i czynnościowo kształtuje wycisk, starając się uzyskać dokładną odbitkę miejsc stanowiących retencję dla protezy. Masę uzupełniającą można nakładać kilkakrotnie.

Read the rest of this entry »

Schaaf uważa, że natychmiastowy czasowy obturator powinien służyć pacjentowi przez od 8 do 12 tygodni, tj. do czasu całkowitego wygojenia się tkanek. Po 10 dniach od operacji zaleca się pierwsze podścielenie miękkim tworzywem.

Natychmiastowy obturator może mieć kształt płytki zamykającej otwór powstały po resekcji. Niekiedy bywa on również zaopatrzony w wały zgryzowe lub zęby ustalające wysokość zwarcia.

Read the rest of this entry »

Wyciski do mostów mogą być wykonywane przy użyciu pierścieni i wycisku sytuacyjnego, lub mogą to być wyciski dwuwarstwowe. Postępowanie jest identyczne jak przy wyciskach do koron. W każdym przypadku powinny one obejmować cały łuk zębowy, a nie tylko jego część. Jest to niezbędne do uzyskania prawidłowych kontaktów zwarciowych na modelach oraz dobrego efektu estetycznego. Wycisk zębów przeciwstawnych pobiera się masą alginatową.

Read the rest of this entry »

Różnice w postępowaniu i rodzaju wykonywanych protez są zależne od warunków w jamie ustnej, tj. od wielkości otworu i jakości podłoża. W przypadkach, kiedy otwór jest niewielki i resztkowe uzębienie zapewnia możliwość oparcia i zakotwiczenia na nim protezy, postępowanie jest stosunkowo proste. W jamie ustnej i na modelu orientacyjnym ocenia się możliwości retencyjne zębów filarowych i w miarę potrzeby poprawia przez pokrycie koronami lub nałożenie tworzywa kompozycyj-nego.

Read the rest of this entry »

Przy planowaniu i projektowaniu mostów, zwłaszcza rozległych, bardzo przydatne są modele diagnostyczne, które powinny stanowić integralną część postępowania klinicznego. Korzystne jest ich zamontowanie w artykulatorze. Tak zestawione modele umożliwiają dokładną obserwację warunków zwarciowych niemożliwą do przeprowadzenia w jamie ustnej.

Read the rest of this entry »

Typ I. Charakteryzuje się utratą kilku zębów i nieznacznym ubytkiem wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy, bez połączenia z zatoką szczękową i bez przerwania ciągłości żuchwy. Taka sytuacja powstaje najczęściej po operacji łagodnych nowotworów.

Typ II. Występuje w nim ubytek prawej lub lewej szczęki po częściowej resekcji, z zachowaniem dolnej ściany oczodołu, lub po resekcji połowy żuchwy. W tym typie, ze względu na warunki utrzymania przyszłej protezy, wyróżnia się przypadki z obecnością resztkowego uzębienia i bezzębne. W tych ostatnich warunki rehabilitacji protetycznej są znacznie gorsze.

Read the rest of this entry »

Pierwszą czynnością jest kontrola poprawności wykonania laboratoryjnego mostu, który na tej wizycie ma być osadzony na stałe w jamie dzającą tkanki zęba. Wykorzystano tu możliwości mechanicznego ,i chemicznego łączenia się tworzyw kompozycyjnych z wytrawioną powierzchnią szkliwa z jednej strony i mechanicznym połączeniem z konstrukcją mostu. Wprowadzone ostatnio materiały umożliwiają również chemiczne łączenie się ich z metalem oraz szkliwem i zębiną, co znacznie zwiększa retencję mostu.

Read the rest of this entry »

W mostach typu Maryland zamiast mechanicznego łączenia przez perforowanie uzyskuje się go przez elektrochemiczne wytrawianie powierzchni ?netalowej fragmentów mostu kontaktujących z zębem filarowym, W ten sposób tworzywo kompozycyjne staje się spoiwem łączącym wytrawioną chemicznie powierzchnię zęba z wytrawioną elektrochemicznie powierzchnią skrzydełek mostu. Pozwala to na zwiększenie wytrzymałości mechanicznej połączenia ze względu na większą po-wierzchnię kontaktu kompozytu i lepsze jego zakotwiczenie w wytworzonych mikroporowatościach. Tylko stopy chromoniklowe lub chromo- kobaltowe mogą być użyte jako materiał konstrukcji metalowej mostu. Dla poprawy utrzymania mostu i przeciwdziałaniu pionowym siłom żucia Livaditis, oprócz tradycyjnych skrzydełek, stosuje również ciernie.

Read the rest of this entry »